อักษรพิเศษ ภาษาลาว เทียบกับภาษาไทย ก๊อบไปใช้ได้

ads here

อักษรพิเศษ ภาษาลาว เทียบกับภาษาไทย ก๊อบไปใช้ได้ ภาษาเพื่อนบ้านของเรานี่เอง อาเซียนจะเปิดแล้วปี 2558 เราต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านไว้ครับ

มาดูการเทียบภาษาลาวกับภาษาไทยกันดีกว่า

สระของภาษาลาว

ະ สระ อะ     

ຸ สระ อุ     

ອ ตัวออ
 ັ ไม้กรรณ     

ູ สระ อู   

 ຍ ตัวยอ
 ົ ไม้ตรง, ไม้กง   

 ເ สระ เอ   

 ວ ตัววอ
າ สระ อา     

ໃ สระ ใอ ไม้ ม้วน     

ຼ ลอเฟื้อง
 ິ สระ อิ     

ໄ สระ ใอ ไม้ มาย     

ຽ ตัวเฟื้อง, ยอเฟื้อง, วิราม
 ໍ นฤคหิต, สระ ออ     

ໂ สระ โอ    

การเทียบอักษรลาว อักษรไทย

ກ     ก
ຂ     ข, ฃ
ຄ     ค, ฅ, ฆ
ງ     ง
ຈ     จ
ສ     ฉ, ศ, ษ, ส
ຊ     ช, ซ
ຍ     ญ, ย
ດ     ฎ, ฑ (บางคำ),ด
ຕ     ฏ, ต
ຖ     ฐ, ถ
ທ     ฑ (บางคำ), ฒ, ท, ธ
ນ     ณ, น
ບ     บ
ປ     ป
ຜ     ผ
ຝ     ฝ
ພ     พ, ภ
ຟ     ฟ
ມ     ม
ຢ     ย (บางคำ), อฺย
ຣ     ร
ລ     ล
ວ     ว
ຫ     ห
ອ     อ
ຮ     ฮ